- Kiến trúc sư.

- Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - Kiêm Giám Đốc công ty ADCI.

- Kiến trúc sư.

- Thành viên hội đồng quản trị công ty CP thiết kế và đầu tư xây dựng A.D.C.I

- Thạc sĩ - Kiến trúc sư.
- Thành viên hội đồng quản trị công ty CP thiết kế và đầu tư xây dựng A.D.C.I

- Thạc sĩ - Kiến trúc sư.
- Thành viên hội đồng quản trị công ty CP thiết kế và đầu tư xây dựng A.D.C.I

- Cử nhân kinh tế.

- Thành viên hội đồng quản trị - Kiêm trưởng phòng Tài chính - Nhân sự Công ty ADCI.

- Kiến trúc sư.
- Phó giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế và Đầu tư xây dựng A.D.C.I

- Tiến sĩ - Kiến trúc sư.

- Cố vấn Kiến Trúc công ty Thiết kế và Đầu tư xây dựng A.D.C.I

- Kiến trúc sư.
- Phụ trách Xưởng Thiết kế Kiến trúc  ADCI-N○2 - Công ty cổ phần Thiết kế và Đầu tư xây dựng A.D.C.I

- Thạc sĩ - Kỹ sư xây dựng.

- Chủ trì Bộ môn Kết Cấu công ty cổ phần Thiết kế và Đầu tư xây dựng A.D.C.I

 

Luôn coi nhân tố con người giữ vị trí quan trọng hàng đầu