Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế, quản lý Dự án và thiết kế xây lắp công trình, mua sắm thiết bị. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lập bản cam kết bảo vệ môi trường. Xác định đánh giá nguyên nhân sự cố công trình để lập phương án thiết kế cải tạo nâng cấp công trình.


(Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội)